Biologia w Gimnazjum nr 1
  Klasa 3, sprawdzian nr 1 "Ekologia"
 

 

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO SPRAWDZIANU
Z DZIAŁU „EKOLOGIA”

 


·        Wymieniasz biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska

·        Korzystając z wykresów, odczytujesz zakres tolerancji danego gatunku

·        Wyjaśniasz na wybranych przykładach związek zakresu tolerancji ekologicznej z zasięgiem gatunku

·        Sprawnie posługujesz się skalą porostową i określać strefy o różnym stężeniu zanieczyszczeń powietrza

·        Podajesz definicję populacji i wymieniasz jej cechy

·        Wyjaśniasz znaczenie terminów: rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa, struktura płciowa

·        Wyjaśniasz związek zachodzący pomiędzy rozrodczością, śmiertelnością i strukturą wiekową a liczebnością populacji

·        Wymieniasz czynniki wpływające na liczebność populacji

·        Wykreślasz krzywą populacyjną (krzywą zmienności)

·        Obliczasz zagęszczenie populacji ludzkiej w różnych rejonach kraju, Europy i świata oraz odpowiednio interpretujesz otrzymane wyniki

·        Omawisz wzrost liczebności populacji,na którą nie działają czynniki ograniczające, sporządzasz odpowiedni wykres

·        Interpretujesz na wykresie zależności wystepujące pomiędzy liczebnością populacji w układach: drapieżca - ofiara, pasożyt - żywiciel

·        Wyliczasz rodzaje ujemnych interakcji między populacjami różnych gatunków w biocenozie i charakteryzujesz wybraną z nich.

·        Podajesz przykłady stosunków nieantagonistycznych między populacjami i ilustrujesz je odpowiednio dobranymi przykładami

·        Porównujesz interakcje ujemne i dodatnie istniejące pomiędzy populacjami różnych gatunków, określasz ich wpływ na liczebność populacji oraz strukturę troficzną ekosystemów

·        Definiujesz pojęcie biocenoza i wskazujesz poziomy troficzne w niej wystepujące

·        Konstruujesz modele łańcuchów pokarmowych oraz sieci zalezności troficznych

·        Wyjaśniasz na czym polega równowaga biocenotyczna i wskazujesz przyczyny jej ewentualnego zachwiania

·        Wskazujesz przykłady zachwiania równowagi ekologicznej wskutek wprowadzonych przez człowieka zmian w sieciach pokarmowych i obiegach pierwiastków

·        Wyjaśniasz termin biotop oraz porównujesz parametry fizykochemiczne środowisk lądowych lub wodnych

·        Podajesz  przykłady ekosystemów naturalnych i sztucznych, omawiasz na schemacie przepływ energii i krążenie materii

·        Omawiasz na różnych przykładach przepływ energii w ekosystemach oraz wskazujesz ubytki energii związane z ilością poziomów troficznych

·        Omawiasz, posługując się schematem, krążenie węgla i azotu w przyrodzie

·        Podajesz przyczyny i konsekwencje zakłócania obiegu wybranych pierwiastków biogennych

·        Wyjaśniasz, na czym polega sukcesja ekosystemów i określasz stadium klimaksowe

·        Definiujesz produktywność ekosystemów

·        Dostrzegasz wpływ człowieka na ekosystemy i oceniasz go

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=