Biologia w Gimnazjum nr 1
  PZO z biologii
 
PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA Z  BIOLOGII
w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
Eliza Pietkiewicz – Hanus, Kinga Puchan
Przedmiotowe Zasady Oceniania powstały w oparciu o:
1.      Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
2.      Podstawę programową dla gimnazjum
3.      Szkolne Zasady Oceniania
Wykorzystujemy następujące podręczniki i ćwiczenia:
Klasa 1 „Puls życia 2” – podręcznik do biologii, zeszyt ćwiczeń oraz atlas anatomiczny „Tajemnice ciała” dla gimnazjum wydawnictwa Nowa Era
Klasa 2 „Puls życia 1” – podręcznik do biologii, zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum wydawnictwa Nowa Era
Klasa 3 „Puls życia 3” – podręcznik do biologii, zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum wydawnictwa Nowa Era
Program realizowany będzie w ciągu 4 godzin w trzyletnim cyklu nauczania, w przedziale:
- klasa I – 2 godz. tygodniowo,
- klasa II i III - 1 godz. tygodniowo.
Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia są wiadomości i umiejętności określone w/w programem nauczania oraz postawa ucznia i jego aktywność (zaangażowanie w proces uczenia się).
Wykaz wiadomości i umiejętności przedstawiany jest uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.
Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
  1. odpowiedzi ustne:
-          Obowiązuje znajomość materiału z ostatniego tematu lekcyjnego (max.2 lekcje), w przypadku lekcji powtórzeniowej z całego działu
 
-          Odpowiedzi ustne oceniane są wg kryteriów określonych w wymaganiach na poszczególne stopnie. Ponadto ocenia się umiejętność stosowania terminologii biologicznej, umiejętność wykorzystywania pomocy naukowych (plansza, model, schemat), samodzielność wypowiedzi, lub wykonanie wykresu, rysunku itp.
Kryteria ocen:
Ø celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykazując jednocześnie własne przemyślenia i oceny,
Ø bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związków między nimi,
Ø dobry – odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka biologicznego, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia w sposób bardzo dobry,
Ø dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy merytoryczne
Ø dopuszczający – niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy pomocy nauczyciela
Ø niedostateczny – nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela, ma braki w wiadomościach koniecznych.
-          Uczeń ma prawo zgłosić przez lekcją fakt nie przygotowania się do zajęć (do odpowiedzi). Nie ma to wpływu na jego ocenę z przedmiotu, fakt ten odnotowuje się w dzienniku odpowiednim oznaczeniem (2 razy w ciągu semestru, w przypadku dwóch godzin biologii w tygodniu i 1 raz przy jednej godzinie w tygodniu). Brak zgłoszenia nie przygotowania do zajęć, odkryty przez nauczyciela w trakcie lekcji - ocena niedostateczna.
  1. prace pisemne:
 
a.       sprawdziany o wadze  4
 
-          zawierają kilka lub kilkanaście pytań bądź też są w formie testu; testy zawierają zadania otwarte lub zamknięte, którym jest przyporządkowana określona liczba punktów
-          dotyczą materiału z całego działu są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej, termin wpisany jest do dziennika lekcyjnego, uczniowie znają zakres materiału i kryteria wymagań
-          poprzedzony jest lekcją powtórzeniową
-          są obowiązkowe; jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, zalicza go na konsultacjach w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
-          uczeń może poprawić ocenę niekorzystną uzyskaną ze sprawdzianu lub testu w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac (lub wcześniej – decyzja należy do nauczyciela), a ocena z poprawy jest wpisywana obok oceny poprawianej. Do średniej ważonej wlicza się obydwie oceny. Poprawić można tylko jeden raz daną ocenę.
 
b.      kartkówki (10-15min.) – waga 2
 
-          składają się z kilku krótkich pytań; pytania są punktowane
-          nie są zapowiadane i obejmują materiał z ostatniego tematu (max. 2 lekcje)
-          ocena jest równorzędna z odpowiedzią ustną
-          nie można ich poprawić
 
c.        sprawdziany o wadze 3 (do 20 min.)
 
- obejmują materiał z kilku tematów
- są zapowiedziane
- nie są poprzedzone lekcją powtórzeniową
- uczeń może poprawić ocenę niekorzystną uzyskana ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od
   rozdania prac (lub wcześniej – decyzja należy do nauczyciela), a ocena z poprawy jest
   wpisywana obok oceny poprawianej – do średniej ważonej wlicza się obydwie oceny. Poprawić
   można tylko raz dana ocenę.
- w przypadku nieobecności należy pracę napisać na konsultacjach
 
 
- Jeżeli uczeń zachowuje się niewłaściwie w czasie kontrolnych prac – sprawdzianu, testu, kartkówki tj.   
   ściąga, zagląda do kolegi w ławce, odwraca się, rozmawia, nie odkłada długopisu na prośbę nauczyciela
   (sygnał zakończenia pracy) wtedy, uzyskana ocena zostaje obniżona o jedną jednostkę. Jeżeli nie reaguje
   na upomnienie, zostanie uczniowi odebrana praca i wpisana do dziennika ocena niedostateczna.
 
- Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w ciągu tygodnia
 
- Uczeń ma prawo wglądu do pracy i zapoznania się z błędami, ewentualne wyjaśnienie ich przez
   nauczyciela.
 
- Prace pisemne ocenia się następująco:
100% - 97%     celujący
96%  - 85%      bardzo dobry
84%  - 75%      dobry
74%  - 51%      dostateczny
50 % - 31%      dopuszczający
30%                  niedostateczny
            W przypadku wartości skrajnych, do oceny dopisuje się odpowiednio: +, -, =
  1. aktywność na lekcji:
- wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej (krótkie wypowiedzi na lekcji, prowadzenie
 obserwacji, wykonywanie doświadczeń)
- ocenia się poprzez „+” i „-”, które mogą zostać następnie przeliczone na oceny
- uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi pięć plusów, gdy ich nie osiągnie na koniec
 semestru mogą być zamienione, odpowiednio przy czterech plusach, na ocenę dobrą, a przy trzech 
 na dostateczną. W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą
- trzy „-” to ocena niedostateczna
D. praca w grupie:
a.       ocenia się umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, korzystania z różnych źródeł informacji, efektywność, stopień zaangażowania, dyscyplinę pracy, czas wykonania.
b.      zasady oceniania podobnie jak jw. przy aktywności, na plusy i minusy,
E. prace domowe :
-          nauczyciel precyzyjnie i zrozumiale formułuje treść pracy domowej, obowiązkiem ucznia jest zapisanie jej w zeszycie przedmiotowym
-          ocenia się poprawność rzeczową, estetykę, umiejętność prezentacji
-          każda obowiązkowa praca domowa musi być odrobiona i uzupełniona
-          prace domowe mogą być krótkoterminowe (do tygodnia) i długoterminowe (wykonywane w okresie dłuższym, np. w klasie 2 - zielnik)
-          przy ustaleniu oceny za prace długoterminowe brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, samodzielność, wartość merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania, kompletność, możliwości ucznia
-          uczeń może na początku lekcji zgłosić brak pracy domowej, fakt ten odnotowany jest odpowiednim znaczkiem w dzienniku - 2 razy w ciągu semestru, w przypadku dwóch godzin biologii w tygodniu i 1 raz przy jednej godzinie w tygodniu
-          brak zgłoszenia nieodrobionej pracy domowej odkryty przez nauczyciela w czasie lekcji - ocena niedostateczna.
    F. zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń:
-          obowiązkiem ucznia jest systematyczne i staranne (estetyczne i czytelne) prowadzenie w zeszytu przedmiotowego i wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń
-          w zeszycie przedmiotowym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych, miejsce na korespondencję z rodzicami
-          szczegółowe zasady prowadzenia zeszytu przedmiotowego określa nauczyciel
-          zeszyt przedmiotowy – może być sprawdzony jeden raz w semestrze biorąc pod uwagę staranność i systematyczność
-          zeszyt ćwiczeń – może być sprawdzony przynajmniej raz w ciągu semestru biorąc pod uwagę staranność, systematyczność i poprawność rzeczową.
-          jeżeli bieżąca kontrola ujawni nieprawidłowości w jego prowadzeniu, uczeń jest zobowiązany usunąć je w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela
-          w przypadku nieobecności na lekcji, uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki w zeszycie i ćwiczeniach oraz wykonać pracę domową
-          zgłoszenie braku zeszytu lub zeszytu ćwiczeń może nastąpić 2 razy w ciągu semestru, w przypadku dwóch godzin biologii w tygodniu i 1 raz przy jednej godzinie w tygodniu i odnotowane jest to odpowiednim znaczkiem w dzienniku
-          brak zgłoszenia nieposiadania zeszytu lub zeszytu ćwiczeń odkryty przez nauczyciela w czasie lekcji - ocena niedostateczna
-          brak zeszytu (przedmiotowego lub ćwiczeń), w którym należało na daną lekcję wykonać zadanie domowe, jest równoznaczny z brakiem zadania domowego
-          jeżeli uczeń nie posiada zeszytu, to ma obowiązek pisać notatkę w brudnopisie lub na kartce, a następnie przepisać ją do zeszytu przedmiotowego
    G. prace dodatkowe:
-          ocenie podlegają: umiejętność sformułowania celu, projekt, wykonanie, opracowanie i prezentacja otrzymanych wyników, umiejętność wykorzystania potrzebnego sprzętu.
o   opracowanie referatu, które polega na jego przygotowaniu i prezentacji oraz zainteresowaniu nim słuchaczy,
o   wykonanie pracy badawczej,
o   wykonanie pomocy dydaktycznych, albumów, kart pracy, plakatów, pomocy naukowych,
o   zapoznanie się z publikacją popularnonaukową lub akademicką - opracowanie jej streszczenia
o   opieka nad hodowlami botanicznymi i zoologicznymi - w ciągu całego roku szkolnego, może być prowadzona przez zespół uczniów.
o   posługiwanie się sprzętem optycznym
    H. aktywność pozalekcyjna - udział w konkursach
a) szkolnym:
-          wyniki najwyższe (trzy pierwsze miejsca - ocena celująca
-          wyniki na poziomie wyższym niż przeciętny - ocena bardzo dobra,
b) pozaszkolnym:
-          awans do następnego etapu- ocena celująca,
-          udział w eliminacjach wojewódzkich- ocena celująca,
-          zdobycie tytułu laureata - ocena celująca na koniec roku szkolnego.
Uwaga!
-          Uczeń ma prawo 2 razy w ciągu semestru, w przypadku dwóch godzin biologii w tygodniu i 1 raz przy jednej godzinie w tygodniu, zgłosić brak zadania domowego brak zeszytu lub ćwiczeń bez podania przyczyny. Uczeń we własnym zakresie jest zobowiązany do uzupełnienia tej partii materiału nauczania (na następną lekcję jest przygotowany)
 
-          Nauczyciel nie ma obowiązku przypominania uczniowi o „stanie jego kredytu”
 
-          Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej, zapowiedzianej kartkówki oraz sprawdzianu.
 
-          Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia na początku lekcji po sprawdzeniu obecności.
 
-          W stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniży wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym.
Sposób gromadzenia informacji o uczniu
-          notatki w dzienniku
-          prace pisemne – kartkówki, sprawdziany, referaty – przechowywane do końca roku szkolnego
-          w zależności od możliwości  - karty obserwacji ucznia
-          kontrola zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń
-          prace wykonane przez uczniów – zielniki, plakaty, ulotki, plansze dydaktyczne, zbiory, okazy, prezentacje multimedialne itp.
Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej
Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według zasad średniej ważonej:
-          sprawdziany, test – waga 4
-          kartkówki z 3 lekcji (zapowiedziane) – waga 3
-          praca długoterminowa – waga 2
-          kartkówki i odpowiedzi ustne – waga 2
-          aktywność na zajęciach – waga 2
-          zeszyt ćwiczeń – waga 1
-          prace domowe – waga 1
-          praca na lekcji – waga 1
-          zeszyt przedmiotowy – waga 1
 
 
 
Przedziały graniczne oceny semestralnej:
1,75 - 2,74 – dopuszczający
2,75 – 3,74 – dostateczny
3,75 – 4,74 – dobry
4,75 – 5,74– bardzo dobry
5,75 – 6,00 – celujący
Ocena roczna jest średnią arytmetyczną średnich ważonych z semestru pierwszego i drugiego.
Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia
1.Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel udziela im ustnej informacji o osiągnięciach ucznia
2.Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału zawsze może się zwrócić do nauczyciela o pomoc. Jeżeli będzie to konieczne, wspólnie ustalą program wspomagający.
3. Każda ocena jaką otrzymuje uczeń jest jawna i uzasadniona zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
4. Na prośbę ucznia otrzymywane przez niego oceny będą wpisywane przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego
5. Nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o jego ocenach.
6. O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami
7. Prace pisemne nie są oddawane uczniom do domu, rodzice mają możliwość wglądu do pracy na zebraniach lub konsultacjach nauczycielskich
8. Dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie semestralnej lub końcoworocznej.
 
 
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=