Biologia w Gimnazjum nr 1
  Klasa 1, Sprawdzian nr 2
 

 

Wiadomości  i umiejętności z działu:

„Aparat ruchu”

 

• wyjaśniasz sposób działania biernego i czynnego aparatu ruchu i wskazujesz ich elementy

• rozpoznajesz różne kształty kości

• wskazujesz różnice w budowie kości długiej i płaskiej

• porównujesz kości o różnych kształtach

• podajesz  nazwy wskazanych elementów budowy szkieletu

• wskazujesz na schemacie, rysunku, modelu szkielet osiowy, obręczy i kończyn

• wymieniasz i wskazujesz na schemacie, rysunku, modelu kości budujące szkielet osiowy i charakteryzujesz funkcje szkieletu osiowego

• wyjaśniasz związek budowy czaszki z pełnionymi przez nią funkcjami

• wskazujesz na modelu lub ilustracji mózgo-i trzewioczaszkę 

• wymieniasz elementy budujące klatkę piersiową

• wymieniasz narządy chronione przez klatkę piersiową

• omawiasz rolę chrząstek w budowie klatki piersiowej

• podajesz nazwy odcinków kręgosłupa

• wykazujesz związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną przez nie funkcją

• wymieniasz kości tworzące obręcze barkową i miedniczną

• wskazujesz na modelu lub schemacie kości kończyn górnej i dolnej

• porównujesz budowę kończyny górnej i dolnej

• wykazujesz związek budowy z funkcją kończyny dolnej

• wykazujesz związek budowy obręczy miednicznej z pełnioną przez nią funkcją

• wymieniasz rodzaje połączeń kości i charakteryzujesz te połączenia

• opisujesz budowę stawu

• rozpoznajesz rodzaje stawów

• odróżniasz staw zawiasowy od kulistego

• wyjaśniasz związek budowy stawu z zakresem ruchu kończyny

• opisujesz budowę fizyczną kości

• omawiasz doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości

• planujesz doświadczenie wykazujące skład chemiczny kości

• omawiasz znaczenie składników chemicznych w budowie kości

• wskazujesz miejsce występowania szpiku kostnego i opisujesz jego rolę

• charakteryzujesz zmiany zachodzące w układzie kostnym wraz z wiekiem

• wymieniasz rodzaje tkanki mięśniowej

• wskazujesz położenie tkanki mięśniowej gładkiej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej

• wykazujesz związek budowy z funkcją tkanki mięśniowej

• rozpoznajesz pod mikroskopem różne rodzaje tkanki mięśniowej

• wykonujesz rysunek tkanki mięśniowej spod mikroskopu

• opisujesz budowę tkanki mięśniowej

• rozpoznajesz mięśnie szkieletowe wskazane na ilustracji 

• określasz funkcje wskazanych mięśni szkieletowych

• wyjaśniasz na czym polega antagonistyczne działanie mięśni

• opisujesz czynności mięśni wskazanych na schemacie

• podajesz i wyjaśniasz warunki prawidłowej pracy mięśni

• przedstawiasz  negatywny wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka

• wymieniasz i rozpoznajesz naturalne krzywizny kręgosłupa

• przewidujesz skutki przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała

• rozpoznajesz na ilustracji wady postawy i opisujesz i wyjaśniasz ich przyczyny

• wskazujesz ślad stopy z płaskostopiem

• omawiasz sposoby zapobiegania deformacjom szkieletu

• opisujesz urazy kończyn

• analizujesz przyczyny urazów ścięgien

• określasz czynniki wpływające na prawidłowy rozwój muskulatury ciała

• wymieniasz choroby aparatu ruchu i omawiasz ich przyczyny

• omawiasz przyczyny zmian zachodzących w układzie kostnym na skutek osteoporozy

• uzasadniasz konieczność regularnych ćwiczeń gimnastycznych

• wyszukujesz informacje dotyczące zapobiegania płaskostopiu

• wyjaśniasz konieczność rehabilitacji po urazach

• planujesz i demonstrujesz udzielanie pierwszej pomocy w przypadku urazów kończyn

 
 

 

 

 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=